Toro-làlana momba ny sakafo - Faritra Itasy

Numéro: 

16

Année: 

2 014

Période: 

04/04/2014

FIZAHAN-TAKELAKA
TENY FANOLORANA
FAMPIDIRANA
1. NY SAKAFO ARA-PAHASALAMANA
1.1- Ny sakafo miovaova sy maro loko
1.2 - Ny sakafo sahaza ny sokajin’olona tsirairay
1.3- Fepetra amin’ny fikarakarana ny sakafo
1.4- Fomba fisakafoana
2. ZAVA-MISY AO AMIN’NY FARITRA
2.1- Vokatra eo an-toerana
2.2- Fomba fisakafoana mahazatra
2.3- Fanatsarana ny fomba fisakafoana
3. FAHADIOVAN’NY SAKAFO
3.1- Fahadiovan’ny tanan’ny mpikarakara sy ny mpihinana
3.2- Fahadiovan’ny fitaovana fikarakarana sakafo
3.3- Fahadiovan’ny toerana fikarakarana sakafo
3.4- Fahadiovan’ny sakafo
3.5- Fahadiovan’ny rano sotroina
4. FANODINANA SY FITEHIRIZANA NY VOKATRA
4.1- Fanamainana anana sy legioma
4.2- Fanodinana ny voamaina ho koba
4.3- Fanamainana haninkotrana
4.4- Fanaovana tavolo
4.5- Fanodinana ny haninkotrana ho koba
4.6 - Fanamainana ny hazandrano
4.7 - Fanaovana trondro asaly
4.8 - Fanaovana kaompaoty ny voankazo
4.9 - Fanaovana ranom-boankazo
4.10 - Fanaovana kaonfitiora
4.11 - Fanamainana voankazo
5. FIKARAKARANA NAHANDRO
5.1- Legioma
5.2- Voamaina
5.3- Hena - hazandrano - atody
5.4- Haninkotrana – ovy – ampemba - vary
5.5- Voankazo

Type de publication: 

  • Guides alimentaires

Fichiers attachés: 

Date de publication du document: 

04/04/2016 - 3:45pm

Entité associée: