GUIDE ALIMENTAIRE ANALAMANGA

Description: 

Le "Guide Alimentaire Analamanga" est maintenant disponible. Il fait partie des 22 guides alimentaires conçus par l'ONN à destination des acteurs du secteur Nutrition. Le contenu varie du "conseil nutritionnel" aux recettes locales, en passant par les instructions de conservation et de transformation des aliments locaux. (Version Malagasy)

Date recette: 

Lundi, juin 29, 2015

FIZAHAN-TAKELAKA
TENY FANOLORANA
FAMPIDIRANA
1. NY SAKAFO ARA-PAHASALAMANA
1.1- Ny sakafo miovaova sy maro loko
1.2 - Ny sakafo sahaza ny sokajin’olona tsirairay
1.3- Fepetra amin’ny fikarakarana ny sakafo
1.4- Fomba fisakafoana
2. ZAVA-MISY AO AMIN’NY FARITRA
2.1- Vokatra eo an-toerana
2.2- Fomba fisakafoana mahazatra
2.3- Fanatsarana ny fomba fisakafoana
3. FAHADIOVAN’NY SAKAFO
3.1- Fahadiovan’ny tanan’ny mpikarakara sy ny mpihinana
3.2- Fahadiovan’ny fitaovana fikarakarana sakafo
3.3- Fahadiovan’ny toerana fikarakarana sakafo
3.4- Fahadiovan’ny sakafo
3.5- Fahadiovan’ny rano sotroina
4. FANODINANA SY FITEHIRIZANA NY VOKATRA
4.1- Fanamainana anana sy legioma
4.2- Fanodinana ny voamaina ho koba
4.3- Fanamainana haninkotrana
4.4- Fanaovana tavolo
4.5- Fanodinana ny haninkotrana ho koba
4.6 - Fanamainana ny hazandrano
4.7 - Fanaovana trondro asaly
4.8 - Fanaovana kaompaoty ny voankazo
4.9 - Fanaovana ranom-boankazo
4.10 - Fanaovana kaonfitiora
4.11 - Fanamainana voankazo
5. FIKARAKARANA NAHANDRO
5.1- Voamaina
5.2- Hena - hazandrano - atody
5.3- Haninkotrana – ovy – ampemba - vary
5.4- Legioma
5.5- Voankazo

Région: 

Entité associée: 

Office Régional de Nutrition ANALAMANGA